fbpx
St. Mary Immaculate Adoration Chapel

St. Mary Immaculate Adoration Chapel

We are excited that we were able to re-open our Adoration Chapel for in-person adoration last week.  We are still missing some artwork and new chairs, but those will be added when they are delivered.  It’s exciting to be able to pray in person again!

Hours for the Adoration Chapel are Monday at 9:30am (after the 9am Mass) until Thursday night at midnight.  The doors will be open from 6am to 9pm every day.  After 9pm, you will need an access code to get into the building.  Please email adorationsmip@gmail.com for the code.  You will not be able to get in without it; and overnight adorers are instructed not to let anyone in, for safety reasons.

Please keep in mind the following:

  1. At this time, masks are required throughout the parish campus, including the Adoration Chapel.  Please be mindful and charitable about this.
  2. The chapel is for quiet, individual prayer. No group is authorized to hold any group prayer out loud in the chapel, out of respect for those who wish to pray quietly. 

Yours in Christ and His Blessed Mother,
Father Pat Mulcahy, Pastor


Capilla de Adoración de Santa María Inmaculada

Estamos emocionados de poder reabrir nuestra Capilla de Adoración para la adoración en persona la semana pasada. Todavía nos faltan algunas obras de arte y sillas nuevas, pero se agregarán cuando sean entregadas. ¡Es emocionante poder volver a orar en persona!

El horario de la Capilla de Adoración es de lunes a las 9:30 a. m. (después de la misa de las 9 a. m.) hasta el jueves a la medianoche. Las puertas estarán abiertas de 6:00 a 21:00 todos los días. Después de las 9:00 p. m., necesitará un código de acceso para ingresar al edificio. Envíe un correo electrónico a adorationsmip@gmail.com para obtener el código. No podrá entrar sin él; ya los adoradores nocturnos han sido instruidos en no dejar entrar a nadie, por razones de seguridad.

Tenga en cuenta lo siguiente:

  1. Por el momento, se requieren máscaras en todo el campus de la parroquia, incluida la Capilla de Adoración. Por favor, sea consciente y caritativo al respecto.
  2. La capilla es para la oración individual y silenciosa. Ningún grupo está autorizado a realizar una oración grupal en voz alta en la capilla, por respeto a aquellos que desean orar en silencio.

Suyo en Cristo y Su Santísima Madre,
Padre Pat Mulcahy, Pastor


Kaplica Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Cieszymy się że w zeszłym tygodniu mogliśmy ponownie otworzyć naszą Kaplicę do osobistej adoracji. Jeszcze brakuje niektórych obrazów i nowych krzeseł, ale zostaną one dodane dostarczone. Cieszymy się że znowu możemy modlić się osobiście.

Godziny otwarcia Kaplicy Adoracji to poniedziałek o 9:30 (po Mszy o 9 rano) do czwartku wieczorem o północy. Drzwi będą otwarte codziennie od 6:00 do 21:00. Po godzinie 21:00 będzie potrzebować kodu dostępu aby wejść do budynku. Aby uzyskać kod, musisz wysłać e-mail na adres adorationsmip@gmail.com. Bez kodu, osoba nie będzie mógła wejść; a adoratorzy  prezez  noc są pouczeni aby nikogo nie wpuszczać z powodów bezpieczeństwa.

Proszę zanotować:

  1. W tym czasie maski są wymagane w całym kampusie parafialnym, także w Kaplicy Adoracji. Proszę bądźcie uważni i miłosierni odniesieniu do tego wymogu.
  2. Kaplica służy do cichej, indywidualnej modlitwy. Żadna grupa nie może głośno odmawiać grupowych modlitw z szacunku dla tych, którzy chcą modlić się pocichu.

Twój w Chrystusie i Jego Błogosławionej Matce,
Kś. Pat Mulcahy, proboszcz